Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Osse Basketballvereniging OBC

Definities en totstandkoming overeenkomst

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Osse Basketballvereniging OBC, hierna OBC, gebruiker van deze voorwaarden. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie OBC een overeenkomst aangaat en die gebruik maakt van de ondersteuning die OBC biedt.
1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door OBC gesloten overeenkomsten. Onder overeenkomsten wordt mede verstaan de lidmaatschappen welke zijn overeengekomen met de leden na aanvaarding van de aanmeldingen door middel van schriftelijke en digitale inschrijving.
1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door OBC en de wederpartij schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd.
1.4. De toepasselijkheid van door Wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
1.5. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke vastlegging. Mondeling overeengekomen overeenkomsten zijn pas bindend nadat deze door OBC schriftelijk zijn bevestigd.

Betaling

2.1. Betaling dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
2.2. Termijnbetalingen geschieden altijd per automatische incasso, tenzij anders overeengekomen.
2.3. Indien niet tijdig is betaald, is Wederpartij zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning in verzuim. Wederpartij is in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand. Voor elke verstuurde herinnering is OBC gerechtigd om € 10,= administratiekosten in rekening te brengen.
2.4. In het geval dat OBC zich genoodzaakt ziet maatregelen te nemen ter incassering van haar vordering, komen alle kosten daarvan voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform de Wet Incassokosten.
2.5. Wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van de betaling.

Verplichtingen OBC

3.1. OBC biedt ondersteuning op het gebied van de beoefening en bevordering van de basketbalsport en het daarmee verschaffen van een passende actieve en passieve recreatie in de regio Oss.
3.2. OBC spant zich maximaal in om de gemaakte afspraken en verplichtingen van OBC na te komen.
3.3. Indien de tussen partijen overeengekomen wijze van uitvoering van de overeenkomst door OBC niet nagekomen kan worden, spant OBC zich in om voor vervanging te zorgen. Een verdere garantie wordt niet verleend.
3.4. Gedurende de periode dat OBC niet in staat is om de overeengekomen diensten te leveren, is Wederpartij daarvoor geen vergoeding verschuldigd.

Verplichtingen Wederpartij

4.1. Wederpartij garandeert dat zij bij de totstandkoming van de overeenkomst alle relevante informatie volledig en juist aan OBC doorgeeft.
4.2. Wederpartij is gehouden elke wijziging die relevant kan zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst door OBC, direct aan OBC door te geven.
4.3. Wederpartij verplicht zich om op het eerste verzoek van OBC alle redelijke medewerking te verlenen die nodig is voor het uitvoeren van de verplichtingen van OBC.

Duur, beëindiging en annulering overeenkomst

5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals genoemd in de overeenkomst. Bij gebreke van een periode, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
5.2. Overeenkomsten voor een bepaalde periode kunnen niet tussentijds worden opgezegd. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden.
5.3. Wordt een overeenkomst geannuleerd voor de aanvangsdatum van de overeengekomen activiteiten, gelden de volgende annuleringskosten:

Annulering uiterlijk vier weken voor aanvang: 10% van de totale waarde
Annulering uiterlijk twee weken voor aanvang: 50% van de totale waarde
Annulering uiterlijk één week voor aanvang: 75% van de totale waarde
Annulering binnen één week voor aanvang: 100% van de totale waarde

Aansprakelijkheid

6.1. Behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van OBC, is de aansprakelijkheid van OBC beperkt tot enkel directe schade en wel tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het eigen risico. Indien geen uitkering plaatsvindt en OBC toch gehouden zou zijn om schade te vergoeden, is dit beperkt tot de opdrachtsom met een maximum van € 1.000,-. OBC is niet aansprakelijkheid voor indirecte schades, zoals gevolgschade, bedrijfsschade, etc.
6.2. Indien OBC en/of door OBC ingeschakelde derden schade lijden door het handelen en/of nalaten van de wederpartij, is de wederpartij hiervoor aansprakelijk en kan deze schade op de wederpartij worden verhaald.
6.3. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld, kan een partij een door de andere partij veroorzaakte schade niet op deze andere partij verhalen, indien de schade al wordt gedekt door een eigen verzekering.

Ontbinding overeenkomst

7.1. Iedere partij kan de Overeenkomst per direct en zonder opzegtermijn ontbinden, indien:

De andere partij haar verplichtingen niet nakomt en dit een ontbinding rechtvaardigt;
De andere partij in staat van faillissement is verklaard of in surseance van betaling verkeert, dan wel dat hiertoe een verzoek is gedaan;
De andere partij niet langer bestaat door bijvoorbeeld ontbinding of liquidatie of, in geval van een natuurlijk persoon, overlijden.

7.2. Na ontbinding is OBC gerechtigd om haar werkzaamheden en die van de door haar ingeschakelde derden per direct te beëindigen zonder hiervoor enige (schade)vergoeding aan Wederpartij verschuldigd te zijn.

7.3. Bij ontbinding van de overeenkomst door de Wederpartij vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde kosten, tenzij de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van OBC.
7.4. Bij ontbinding van de overeenkomst door OBC is de Wederpartij verplicht om voor de reeds afgenomen diensten te betalen. Deze vordering van OBC op de Wederpartij is na de ontbinding direct opeisbaar.

Geheimhouding

8.1. Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van de andere partij ontvangt. Ontvangen informatie wordt slechts gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst.
8.2. Bovengenoemde verplichting blijft standhouden na beëindiging van de overeenkomst.

Geschillen

9.1. De overeenkomst tussen OBC en Wederpartij wordt beheerst door het Nederlands Recht.
9.2. In het geval dat één of meer bepalingen uit deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepaling, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht. Voor wat betreft de strijdige bepaling, worden partijen geacht datgene overeengekomen te zijn dat wettelijk geoorloofd is.

9.3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen OBC en Wederpartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van de stad Oss.

Algemene Voorwaarden van Basketbalvereniging OBC – december 2021