Gegevens met betrekking tot dit document.

  • Opgesteld: 30 Mei 2022
  • Goedgekeurd door bestuur: 1 Juni 2022
  • Gepubliceerd: 03 Juli 2022

In een sportvereniging als OBC is er veel formeel en informeel contact tussen sporters, vrijwilligers en toeschouwers. In deze gedragscode staat beschreven hoe we met elkaar omgaan.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van ongewenst gedrag dan kunnen we elkaar daarop aanspreken. Ook kan dit gedrag gemeld worden bij een trainer, coach of bestuurslid. Indien het nodig is kan er ook voor gekozen worden om dit te melden bij de vertrouwenspersoon.

Voor OBC is dit mevrouw Marita van Roosmalen. Telefoon: 06 51561205. Emailadres: vertrouwenspersoon@obcoss.nl.

De vertrouwenspersoon is volledig onafhankelijk van het bestuur en andere leden en vrijwilligers van de club. Zij zal, eventueel anoniem, met je in gesprek gaan als er zich dingen voordoen die jij als niet prettig ervaart.

Omdat we als basketbalvereniging aangesloten zijn bij de Nederlandse Basket Bond (NBB) kun je ook terecht bij de vertrouwenspersoon van de bond. NBB valt onder NOCNSF, vandaar dat de gedragscodes opgesteld door het centrum veilige sport van toepassing zijn op onze vereniging. De belangrijkste zaken hieruit staan ook in onze eigen gedragscode.

Leeswijzer gedragscode

Deze gedragscode en afspraken zijn opgedeeld in de volgende delen:

  • Algemeen
  • Praktische afspraken
  • Veiligheid
  • Sporters – trainingen en wedstrijden
  • Trainer/coach – trainingen en wedstrijden
  • Ouders en supporters – trainingen en wedstrijden
  • Leden van het bestuur

In sommige gevallen is er overlap van de gedragsregels. Wees je ervan bewust dat de algemene regels natuurlijk ook gelden voor, tijdens en na de trainingen en wedstrijden en dat de regels die tijdens de wedstrijden en trainingen gelden ook in het algemeen moeten worden nageleefd.

Algemeen

Basketbal is een teamsport die je speelt met sporters met verschillende persoonlijkheden. Laat iederin zijn waarde. De diversiteit van de leden van onze club gaat hand in hand met de gezamenlijk gedragen waarden en normen. Uitsluiting en pesten van sporters, vrijwilligers en toeschouwers op welke basis dan ook (arm of rijk, religie, huidskleur, geaardheid, enzovoort) wordt niet  getolereerd. Overkomt je dit of zie je dit gebeuren; meld dit dan bij een trainer of coach, een bestuurslid of bij de vertrouwenspersoon.

Praktische afspraken

Afmelden

Ben je verhinderd voor een training of wedstrijd meld je dan ruim van tevoren af bij je trainer of coach. Aan het begin van het seizoen wordt met de trainer of coach afgestemd op welke manier afgemeld moet worden.

Zaalwachtrooster

Via een emailbericht word je geïnformeerd over het zaalwachtrooster. Ook wordt dit rooster op de website geplaatst. Als je niet kunt voor je zaalwachttaak, ben je zelf verantwoordelijk om voor vervanging te zorgen. Je kunt bijvoorbeeld proberen te ruilen binnen je eigen team.Als je hebt geruild laat je dit ook altijd weten in een reactie op het emailbericht dat je kreeg voor je zaalwachttaak. Om samen de wedstrijden in goede banen te leiden is het nodig dat iedereen zijn taken uitvoert. Mocht je toch niet opkomen dagen dan heeft dat gevolgen. Welke dat zijn kun je lezen in het sanctiebeleid. (Sanctiebeleid)

Opruimen

Laat geen rotzooi in de hal of kleedkamer achter. Na de laatste training of wedstrijd helpen we samen de gebruikte spullen op de juiste plek te zetten en de hal leeg te maken.

Boetes

Boetes die door de bond aan een speler van OBC worden opgelegd, moeten door de betrokken speler zelf betaald worden. Let op: bij een diskwalificerende fout kan dit oplopen tot €100 (honderd Euro).

Veiligheid

Alcohol & drugs

Gebruik van alcohol en of (soft)drugs, zowel voor, tijdens als na de trainingen en wedstrijden is niet toegestaan. Roken is alleen buiten de zaal toegestaan. Zorg dat niemand overlast heeft van jouw rookgedrag.

Social media

Als basketbalclub tolereren we geen negatieve stemmingmakerij, baldadigheid, pestgedrag of agressie binnen of buiten de club, tijdens trainingen, wedstrijden en andere gelegenheden. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor gedrag op social media.  Zowel sporters, vrijwilligers, toeschouwers zullen worden aangesproken op het in diskrediet brengen van personen binnen onze vereniging.

Diefstal, vandalisme en vernieling

Diefstal, vandalisme en moedwillige vernieling wordt niet getolereerd. Het gaat hier om het toe-eigenen en/of vernielen van welk artikel van welke waarde dan ook van iemand anders. Van diefstal, vandalisme en/of moedwillige vernieling wordt altijd aangifte gedaan.

Maak je per ongeluk iets kapot of beschadig je iemands eigendommen, meld dit altijd aan je coach, trainer of aan een bestuurslid. Zij gaan dan met de beheerder van de sporthal in overleg over het (laten) repareren van het beschadigde of vernielde goed.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Vanzelfsprekend hoort ook in een sportvereniging ongewenst grensoverschrijdend seksueel gedrag niet thuis. Mocht dit toch gebeuren dan is het heel belangrijk om dit te melden bij trainer, coach, bestuursleden of de vertrouwenspersoon.

Alle trainers/coaches dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen aan het bestuur van OBC.

Sporters- trainingen en wedstrijden

Gedraag je respectvol naar elkaar toe in de kleedkamers. Zeker bij uitwedstrijden wordt na afloop (gezamenlijk) gedoucht. Vind je dat niet prettig, geef dat aan bij jouw trainer of coach. Er zal dan gezocht worden naar een oplossing.

De trainer of coach komt niet in de kleedkamer. Mocht het toch nodig zijn dat de trainer of coach de kleedkamer betreedt (bijvoorbeeld tijdens de rust van een wedstrijd, of naar aanleiding van een blessure), dan gebeurt dit altijd onder het 4 ogen principe. Dat betekent dat er een andere volwassene mee gaat. Dit is een vrijwilliger die niet door de trainer of coach is aangewezen. Dit zou bijvoorbeeld één van de (rij)-ouders kunnen zijn.

Zorg altijd dat je het correct OBC tenue draagt. Een scheidsrechter kan hiervoor een boete aan de vereniging opleggen die je vervolgens zelf weer moet betalen.

Ben je het tijdens een wedstrijd niet eens met de beslissing van de scheidsrechter, vraag dan netjes en beleefd waarom hij de betreffende beslissing heeft genomen, of vraag de captain van je team om dit te doen. Ga niet met hem/haar in discussie. De scheidsrechter heeft altijd gelijk. Verdere discussie kan tot erger leiden (zoals uitsluiting van de wedstrijd).

Ben je zelf scheidsrechter en heb je het gevoel dat je op een onprettige manier door een speler of trainer/coach wordt behandeld, leg de wedstrijd dan stil en geef op een rustige maar duidelijke manier aan dat je dit niet prettig vindt. Maakt dat geen verschil, neem dan pas de nodige en mogelijke strafmaatregelen richting die persoon.

Gaat het mis tussen jou en een speler van de tegenstander, blijf netjes en neem zeker geen ‘wraak’. Meld via de captain van je team of via je trainer/coach aan de scheidsrechter wat er is gebeurd en laat hem/haar maatregelen nemen.

Geef, hoe de wedstrijd ook is verlopen, de tegenstander, scheidsrechter(s) en de mensen achter de tafel na de wedstrijd netjes een hand of high-five en bedank voor de wedstrijd.

Trainer/coach – trainingen en wedstrijden

Als trainer/coach heb je een voorbeeldfunctie en gelden zeker dezelfde gedragsregels als voor de sporters. Daarbij heb je bovendien de verantwoordelijkheid voor je team en spreek je de sporters aan als er sprake is van ongewenst gedrag.

Ouders en supporters – trainingen en wedstrijden

Laat tijdens het kijken van een training het geven van aanwijzingen over aan de trainer. Hij draagt er op dat moment zorg voor dat er hard wordt getraind en dat er respectvol met elkaar wordt omgegaan.

Aanmoedigen bij wedstrijden wordt erg gewaardeerd, maar laat ook hier de coaching over aan de trainer/coach. Blijf positief en maak geen negatieve opmerkingen naar de scheidsrechter of naar de sporters, coach, en supporters van de tegenstander.

Leden van het bestuur

Ook de bestuursleden hebben net als de trainers en coaches een voorbeeldfunctie. Daarnaast stellen ze in alle gevallen de persoonlijke integriteit van alle mensen in de club voorop. Zonder dit uit het oog te verliezen staat het belang van de club voorop en gebruiken ze hun positie niet om zichzelf, hun gezinsleden of andere personen te bevoordelen.

HOUD HET GEZELLIG, ZOWEL BINNEN ALS BUITEN ONZE CLUB!