Huishoudelijk Reglement Basketballvereniging OBC Oss
versie juni 2018

1][Organisatie
1.1 Bestuur
Artikel 1 Samenstelling en taakverdeling
1. De leden van het bestuur worden bij meerderheid van stemmen door de Algemene
Vergadering verkozen, tenzij de statuten van de vereniging op dit punt worden gewijzigd.
2. Het bestuur neemt tijdens een reguliere bestuursvergadering een besluit over de
taakverdeling binnen het bestuur, met inachtneming van de artikelen 2 tot en met 6 van het
Huishoudelijk Reglement.
3. De voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het
dagelijks bestuur van de vereniging.
Artikel 2 Voorzitter
1. De voorzitter treedt op als coƶrdinator van alle bestuurstaken.
2. De voorzitter leidt alle bestuurs- en ledenvergaderingen.
3. De voorzitter treedt naar buiten op als representant van de vereniging.
Artikel 3 Vice-voorzitter
1. Het bestuur zal voor de vice-voorzitter een takenpakket vaststellen.
2. De vice-voorzitter treedt indien nodig op als plaatsvervanger van de voorzitter met
betrekking tot de in artikel 2 genoemde werkzaamheden.
Artikel 4 Secretaris
1. De secretaris verricht alle administratieve werkzaamheden.
2. De secretaris notuleert tijdens de bestuurs- en ledenvergadering.
3. De secretaris beheert het verenigingsarchief.
4. De secretaris treedt indien nodig op als plaatsvervanger van de voorzitter met betrekking tot
de in artikel 2 genoemde werkzaamheden bij het ontbreken van een vice-voorzitter.

De volledige versie kunt u hier downloaden als PDF