Gegevens met betrekking tot dit document.

Opgesteld: 30 Mei 2022
Goedgekeurd door bestuur: 01 Juni 2022
Gepubliceerd: 03 Juli 2022

In een sportvereniging als OBC is er veel formeel en informeel contact tussen sporters, vrijwilligers en toeschouwers. In deze gedragscode staat beschreven hoe we met elkaar omgaan. 

Als er sprake is van ongewenst gedrag dan kunnen we elkaar daarop aanspreken. Ook kan dit gedrag gemeld worden bij een trainer, coach of bestuurslid. Indien het nodig is kan er ook voor gekozen worden om dit te melden bij de vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon:

Voor OBC is dit mevrouw Marita van Roosmalen:

Contactgegevens: telefoon 06 51561205
Emailadres:

De vertrouwenspersoon is volledig onafhankelijk van het bestuur en andere leden en vrijwilligers van de club. Zij zal, eventueel anoniem, met je in gesprek gaan als er zich dingen voordoen die jij als niet prettig ervaart.

Omdat we als basketbalvereniging aangesloten zijn bij de Nederlands Basketbal Bond (NBB) kun je ook terecht bij de vertrouwenspersonen van de bond (https://www.basketball.nl/basketball/grensoverschrijdend-gedrag/vertrouwenscontactpersoon/)
NBB valt onder NOCNSF vandaar dat de gedragscodes opgesteld door het centrum veilige sport van toepassing zijn op onze vereniging. (https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes). De belangrijkste zaken hieruit staan ook in onze eigen gedragscode.

Leeswijzer gedragscode

Deze gedragscode en afspraken zijn opgedeeld in de volgende delen:

  • Algemeen
  • Praktische afspraken
  • Veiligheid
  • Sporters – trainingen en wedstrijden
  • Trainer/coach – trainingen en wedstrijden
  • Ouders en supporters – trainingen en wedstrijden
  • Leden van het bestuur

In sommige gevallen is er overlap van de gedragsregels. Wees je ervan bewust dat de algemene regels natuurlijk ook gelden voor, tijdens en na de trainingen en wedstrijden en dat de regels die tijdens de wedstrijden en trainingen gelden ook in het algemeen moeten worden nageleefd.

Algemeen

Basketbal is een teamsport die je speelt met sporters met verschillende persoonlijkheden. Laat iederin zijn waarde. De diversiteit van de leden van onze club gaat hand in hand met de gezamenlijk gedragen waarden en normen. Uitsluiting en pesten van sporters, vrijwilligers en toeschouwers op welke basis dan ook (arm of rijk, religie, huidskleur, geaardheid, enzovoort) wordt niet  getolereerd. Overkomt je dit of zie je dit gebeuren; meld dit dan bij een trainer of coach, een bestuurslid of bij de vertrouwenspersoon.

Praktische afspraken

Afmelden:
Ben je verhinderd voor een training of wedstrijd meld je danruim van tevoren af bij je trainer or coach. Aan het begin van het seizoen wordt met de trainer of coach afgestemd op welke manier afgemeld moet worden.

Zaalwachtrooster:
Via een emailbericht word je geïnformeerd over het zaalwachtrooster. Ook wordt dit rooster op de website geplaatst. Als je niet kunt voor je zaalwachttaak, ben je zelf verantwoordelijk om voor vervanging te zorgen. Je kunt bijvoorbeeld proberen te ruilen binnen je eigen team.Als je hebt geruild laat je dit ook altijd weten in een reactie op het emailbericht dat je kreeg voor je zaalwachttaak. Om samen de wedstrijden in goede banen te leiden is het nodig dat iedereen zijn taken uitvoert. Mocht je toch niet opkomen dagen dan heeft dat gevolgen. Welke dat zijn kun je lezen in het sanctiebeleid. (http://www.obcoss.nl/info/sanctiebeleid)

Opruimen:
Laat geen rotzooi in de hal of kleedkamer achter. Na de laatste training of wedstrijd helpen we samen de gebruikte spullen op de juiste plek te zetten en de hal leeg te maken.

Boetes:
Boetes die door de bond aan een speler van OBC worden opgelegd, moeten door de betrokken speler zelf betaald worden. Let op: bij een diskwalificerende fout kan dit oplopen tot honderd Euro.


Veiligheid

Alcohol & drugs:
Gebruik van alcohol en of (soft)drugs, zowel voor, tijdens als na de trainingen en wedstrijden is niet toegestaan. Roken is alleen buiten de zaal toegestaan. Zorg dat niemand overlast heeft van jouw rookgedrag.

Social media:
Als basketbalclub tolererenwe geen negatieve stemmingmakerij, baldadigheid, pestgedrag of agressie binnen of buiten de club, tijdens trainingen, wedstrijden en andere gelegenheden. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor gedrag op social media.  Zowel sporters, vrijwilligers, toeschouwers zullen worden aangesproken op het in diskrediet brengen van personen binnen onze vereniging.

Diefstal, vandalisme en vernieling:
Diefstal, vandalisme en moedwillige vernieling wordt niet getolereerd. Het gaat hier om het toe-eigenen en/of vernielen van welk artikel van welke waarde dan ook van iemand anders. Van diefstal, vandalisme en/of moedwillige vernieling wordt altijd aangifte gedaan.
Maak je per ongeluk iets kapot of beschadig je iemands eigendommen, meld dit altijd aan je coach, trainer of aan een bestuurslid. Zij gaan dan met de beheerder van de sporthal in overleg over het (laten) repareren van het beschadigde of vernielde goed.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Vanzelfsprekend hoort ook in een sportvereniging ongewenst grensoverschrijdend seksueel gedrag niet thuis. Mocht dit toch gebeuren dan is het heel belangrijk om dit te melden bij trainer, coach, bestuursleden of de vertrouwenspersoon.
Alle trainers/coaches dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen aan het bestuur van OBC.