Gegevens met betrekking tot dit document.

Opgesteld: 11 oktober 2020
Goedgekeurd door bestuur: 12 oktober 2020
Gepubliceerd: 12 oktober 2020

Deze gedragscode is in 2012 opgesteld om de omgang met elkaar en met de bezoekers aan onze wedstrijden en evenementen vast te leggen.

Helaas word het ook steeds noodzakelijker om vast te leggen hoe we met elkaar omgaan voor, tijdens en na het sporten. Daarom heeft het bestuur besloten de gedragsregels van onze club tegen het licht te houden en uit te breiden met de gewenste en noodzakelijke gedragsregels binnen en buiten onze club.

Daarnaast hebben we binnen OBC een vertrouwenspersoon aangesteld. Zij is volledig onafhankelijk van het bestuur en andere leden en vrijwilligers van de club. Zij zal, eventueel anoniem, met jou in gesprek gaan als er zich dingen voordoen die jij als niet prettig ervaart. Er zal altijd hoor en wederhoor worden toegepast, waarbij uitdrukkelijk word aangegeven dat bij elke verdachte vorm van ontoelaatbaar seksueel gedrag aangifte zal worden gedaan.

Deze vertrouwenspersoon is aangesteld als uiterst middel. Blijf vooral met elkaar, met jouw trainer/coach en met het bestuur in gesprek. Heb je iemand anders binnen de club die je volledig vertrouwt mag je natuurlijk ook met hem/haar in gesprek gaan. Het bestuur verplicht zich om bij zaken waarbij anonimiteit belangrijk is deze anonimiteit ten alle tijden te bewaken.

 

Contactgegevens vertrouwenspersoon:

Mevrouw Marita van Roosmalen

T.: +31 6 51561205
@:

 

Over deze gedragscode

Deze gedragscode en afspraken zijn opgedeeld in drie delen, te weten

  • Algemeen
  • Voor en na trainingen en wedstrijden
  • Tijdens trainingen en wedstrijden

In sommige gevallen is er overlapping van de gedragsregels, wees jezelf ervan bewust dat bijvoorbeeld de algemene regels natuurlijk ook gelden voor, tijdens en na de trainingen en wedstrijden, dat de regels die tijdens de wedstrijden en trainingen gelden ook in het algemeen worden nageleefd, enzovoort.

 

Algemeen

Basketbal is een teamsport die je speelt met verschillende soorten mensen. Laat elkaar in zijn waarde. De diversiteit van de leden van onze club gaat hand in hand met de gezamenlijk gedragen waarden en normen. Uitsluiting van leden, vrijwilligers en bezoekers op welke basis dan ook (arm of rijk, religie, huidskleur, geaardheid, enzovoort) wordt onder geen beding getolereerd. Beschouw je teamgenoten als vrienden en/of vriendinnen en behandel ze zoals jij behandeld zou willen worden. Zoals al eerder aangegeven is het pesten van medespelers en/of tegenstanders uit den boze. Overkomt je dit of zie je dit gebeuren; meld dit dan bij jouw trainer/coach, een bestuurslid of de vertrouwenspersoon.

Afmelden:

Meld je ruim voorafgaand aan een training of wedstrijd af bij jouw trainer/coach. Er is niets zo vervelend als een training die maar half kan plaatsvinden omdat de spelers er niet zijn. En een wedstrijd starten zonder afmelding is natuurlijk helemaal vervelend. De trainer/coach stemt aan het begin van het seizoen af hoe hij/zij de afmeldingen wil ontvangen.

Zaalwachtrooster:

Als je niet kunt voor je zaalwachtrooster taak kunt, zorg dan zelf voor een vervanger. Belast niet een ander met het zoeken naar een vervanger. Probeer het eerst binnen je eigen team of ruil met een ander je zaalwachtbeurt. Meldt ditook altijd aan dat je hebt geruild en met wie. Bedenk steeds dat als jij speelt er anderen voor jou klaar staan om de wedstrijd in goede banen te leiden. Van jou mag dit dan ook verwacht worden. Het niet op komen dagen voor een zaaltaak heeft gevolgen. Zie hiervoor http://www.obcoss.nl/info/sanctiebeleid.

Opgeruimd staat netjes:

Laat geen rotzooi in de hal of kleedkamer achter. Help na de laatste wedstrijd of training van de dag even mee om de hal leeg te maken, zodat we geen problemen krijgen met de beheerder van de sporthal.

Alcohol & drugs beleid:

Het gebruik van alcohol boven de wettelijk vastgelegde leeftijd kan, binnen de grenzen van de normen en waarden van de maatschappij, bijdragen aan de gezelligheid binnen de vereniging. Overmatig gebruik van alcohol, zowel voor, tijdens als na de trainingen en wedstrijden is niet toegestaan. Het is schadelijk voor de gezondheid, verdraagt zich slecht met de sportieve aard van de vereniging en geeft het verkeerde voorbeeld aan de jeugd.

Het verhandelen en/of gebruik van (soft)drugs is in het geheel niet toegestaan. Daarnaast is roken binnen de sporthal nergens toegestaan en dient dit ook buiten het gebouw tot een minimum te worden beperkt. Zorg nooit voor overlast van jouw rookgedrag.

Social media:

Wij vinden het vanzelfsprekend dat de leden, vrijwilligers en bezoekers zich binnen de sporthal maar ook daarbuiten gedragen volgens de wetten en regels die in het maatschappelijk verkeer gangbaar zijn. Zo tolereert OBC geen negatieve stemmingmakerij, baldadigheid, pestgedrag of agressie binnen en buiten de club tijdens trainingen, wedstrijden en andere gelegenheden. Met nadruk vermelden wij dat dit gedrag ook op social media zoals Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat en andere (toekomstige) platforms niet wordt getolereerd. Zowel leden, vrijwilligers, supporters en ouders maar ook bezoekers aan onze vereniging zullen worden aangesproken op het in diskrediet brengen van onze vereniging, onze teams of andere leden of vrijwilligers van OBC.

Diefstal, vandalisme en vernieling:

Binnen onze vereniging worden diefstal, vandalisme en moedwillige vernieling onder geen enkel beding getolereerd. Het gaat hier om het toe-eigenen en/of vernielen van welk artikel van welke waarde dan ook van iemand anders. Het zijn eigendommen van teamgenoten, (kader)leden, vrijwilligers, publiek, bezoekers en andere verenigingen, instanties (gemeente) of personen. Van diefstal, vandalisme en/of moedwillige vernieling word altijd aangifte gedaan. Maak je per ongeluk iets kapot of beschadig je iemands eigendommen, meld dit altijd aan de trainer of een lid van het bestuur of, indien nodig, aan de beheerder van de sporthal. Wij gaan dan in overleg over het (laten) repareren van het beschadigde of vernielde goed.

 

Omgang met elkaar voor en na de trainingen en wedstrijden:

Maak elkaar in de kleedkamer niet belachelijk. Pestgedrag word op geen enkele manier toegestaan. Zie je dat iemand gepest wordt of word je zelf gepest, geef dat aan bij jouw trainer/coach. Mocht je dat niet willen, dan kun je ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van OBC. Haar contactgegevens vind je onderaan dit document. Zij is volledig onafhankelijk van OBC en zal jouw verhaal altijd anoniem behandelen. Indien nodig zal zij het bestuur vragen maatregelen te nemen.

Er word gezamenlijk, maar onder geen beding gemengd, gedoucht, zeker na uitwedstrijden. Vind je dat niet prettig, geef dat aan jouw trainer/coach of de vertrouwenspersoon van OBC aan. Er zal dan gezocht worden naar een oplossing.

De trainer/coach is in principe niet welkom in de kleedkamer, zeker niet bij leden jonger dan 18 jaar. Mocht het toch nodig zijn dat de trainer/coach de kleedkamer betreed (bijvoorbeeld tijdens de rust van een wedstrijd, dan gebeurt dit altijd onder het 4 ogen principe. De vier ogen worden dan gevormd door de trainer/coach en een niet door de trainer/coach aangewezen vrijwilliger. Dit zou bijvoorbeeld één van de rij-ouders kunnen zijn.

Heb je het gevoel dat je door de trainer/coach, een ander lid van OBC of door een andere aanwezige ongewenst (al dan niet seksueel) word behandeld, maak hiervan dan direct melding bij de vertrouwenspersoon van OBC. Zij staat ervoor dat onze leden in een veilige en vertrouwde omgeving kan sporten en zal jouw melding altijd anoniem melden bij het bestuur.

Het bestuur van OBC gaat er vanuit dat alle trainers/coaches op verzoek onmiddellijk een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen. En voor alle duidelijkheid:

Van elke vorm van seksueel ontoelaatbaar gedrag zal ten alle tijden aangifte worden gedaan!!

 

Omgang met elkaar en onze gasten tijdens trainingen en wedstrijden:

In een vereniging gaat iedereen over het algemeen makkelijk met elkaar, met de tegenstanders en met de aanwezige officials om. Helaas gaat het ook wel eens mis. Als dat gebeurt; blijf altijd netjes en beleefd. Gebeuren er vervelende dingen tijdens een wedstrijd of training, probeer het eerst zelf op te lossen door er met elkaar over te praten. Lukt dat niet, vraag dan aan jouw trainer/coach om samen te zoeken naar een oplossing.

Tijdens de wedstrijd:

Gaat het mis tussen jou en een scheidsrechter tijdens een wedstrijd, vraag dan altijd netjes en beleefd waarom hij een bepaalde beslissing heeft genomen of vraag jouw captain om het woord te doen.De scheidsrechter heeft altijd gelijk. Ga niet met hem/haar in discussie, dit kan alleen maar tot erger leiden (zoals uitsluiting van de wedstrijd). Ben je zelf scheidsrechter en heb je het gevoel dat je op een onprettige manier door een speler of trainer/coach word behandeld, leg de wedstrijd dan stil en geef op een rustige maar duidelijke manieraan dat je dit niet prettig vind. Maakt dat geen verschil, neem dan pas de nodige en mogelijke strafmaatregelen richting die persoon. Gaat het mis tussen jou en een speler van de tegenstander, blijf netjes en neem geen ‘wraak’. Meld via de captain of jouw trainer/coach aan de scheidsrechter wat er is gebeurt en laat hem/haar maatregelen nemen. En geef de tegenstander na de wedstrijd ook altijd netjes een hand of high-five, hoe vervelend ze ook zijn geweest.

Tenue

Zorg altijd dat je het correcte OBC tenue draagt. Een scheidsrechter kan hiervoor een boete aan de vereniging opleggen die je vervolgens zelf weer moet betalen.

Publiek

Beperk je bij het kijken van een wedstrijd van een ander team tot positief aanmoedigen en laat opmerkingen naar de scheidsrechters en tegenstander achterwege. Houd het gezellig.

Ook bij uitwedstrijden, gedraag je correct, verniel niets en zorg dat je altijd als vrienden uit elkaar gaat. Ook al ben je teleurgesteld over een eventueel verlies.

Boetes

Boetes die door de bond aan een speler van OBC worden opgelegd, moeten door de betrokken speler zelf betaald worden. Let op: bij een diskwalificerende fout is dit al snel honderd Euro.

Aanspreken

Een trainer/coach of bestuurslid mag je altijd over je gedrag aanspreken. Als dat gebeurt, doe daar dan ook iets mee. Bestuursleden zullen eventueel ook ouders of tegenstanders op hun gedrag aanspreken. Verder geldt altijd: als je vinddat je zelf of een ander niet goed behandeld wordt dat je dat kunt bespreken met je trainer/coach, een lid van het bestuur of de vertrouwenspersoon van OBC. Ze zullen altijd naar je luisteren en actie ondernemen om er iets mee te doen.Als het ergens toch mis gaat, probeer het niet te verbergen, kom er gewoon voor uit.

Het kan altijd wel eens mis gaan. Je bespaart het bestuur en jezelf een hoop ellende als dingen gewoon bespreekbaar zijn. Bij wangedrag zal het bestuur, indien nodig, gepaste maatregelen nemen.

Heb je vragen, opmerkingen of andere zaken die betrekking hebben op deze gedragscode, geef dit dan aan bij één van de leden van het bestuur of de vertrouwenspersoon.

 

HOUD HET GEZELLIG, ZOWEL BINNEN ALS BUITEN ONZE CLUB!