Aanwezig Bestuur:Peter de Ruiter (voorzitter), Jesper Coeleveld, Katja Coeleveld, Harold Putters,Diane Nijman en Gerard Theunissen (verslag)

Afwezig bestuur: Wilma vd Kamp

Aanwezige leden/ouders:

Mirte Schuurmans, Renate Denteneer, Hans Imminck, Bert-Jan Schobers, Rutger Nederkoorn, Niels Bijlhout, Roy Schuurmans, Simone Langhout, Nienke Theunissen, Wouter de Vries.

 1. Presentielijst en stemoverdrachten
  Bij aanvang van de vergadering worden er geen stemoverdrachten overhandigd. Aangezien er >10% van de leden aanwezig zijn kan de vergadering worden voortgezet.
 2. Opening en vaststellen agenda
  De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en het verslag van de vorige ALV wordt goedgekeurd..
 1. Mededelingen

Er zijn enkele mededelingen:

 • ALV

Normaal gesproken behoort een ALV 2x per jaar gehouden te worden. Door Covid omstandigheden hebben we dit helaas een paar keer uit moeten stellen.

 • In het seizoen 20-21 waren de contributienota’s doorgaans te laat.Hiervoor biedt het bestuur zijn excuses aan. In het seizoen ’21-’22 worden de nota’s wel op tijd verstuurd.
 • Bij het vertrek van Diane Nijman uit het bestuur (zie ook laatste item), wil het bestuur Bert-Jan Schobers voordragen als nieuw lid van het bestuur met als portefeuille wedstrijdsecretariaat. Inmiddels is Bert-Jan al enige maanden actief in het wedtsrijdsecretariaat. Zijn benoeming tot bestuurslid wordt unaniem door de vergadering goedgekeurd. Bij deze heten wij Bert-Jan van harte welkom als nieuw bestuurslid.

Alle zittende bestuursleden hebben er al 1 of meerdere zittingstermijnen opzitten, maar zijn bij gebrek aan opvolgers nog aangebleven. Een gezonde vereniging is er bij gebaat dat van tijd tot tijd de samenstelling van het bestuur ververst wordt. Het bestuur bestaat uit een (Vice)-Voorzitter, Penningmeester, Secretaris en 3 bestuursleden die de ledenadministatie, TC en het wedstrijdsecretariaat vertegenwoordigen.Indien men belangstelling heeft voor een van deze functies, dan gaarne kenbaar maken bij het bestuur.

 • Tenue

Elk lid, van de GU10 t/m Heren/Dames 1 speelt vanaf dit seizoen uitsluitend in het nieuwe OBC tenue en zijn de oude tenue’s niet meer toegestaan. Als men nog geen nieuw tenue heeft of een nieuw tenue nodig heeft, dan kan dit besteld worden via  https://www.burnedsports.com/nl/teamshops/obc-oss/.

Vraag wel vooraf het juiste rugnummer aan via .

Via de webshop van OBC zijn ook diverse andere items verkrijgbaar.

 • Sponsoren/sponsorkliks

OBC  blijft naarstig op zoek naar sponsoren voor welke bijdrage dan ook (groot of klein). Mocht iemand een sponsor weten die OBC of een team wil sponsoren, neem dan contact op met de sponsorcommissie.

Daarnaast kan men OBC ook sponsoren door gebruik te maken van sponsorkliks. Info hierover is te vinden via de site van OBC. Als er online eenbestelling gedaan wordt viade Sponsorkliks krijgt OBC daar, afhankelijk van de aanbieder, een kleine bijdragevoor. Er zijn veel deelnemende bedrijven zoals Bol.com en andere internetaanbieders en vele kleintjes maken een grote!!

 • Schoenen in de hal

Voor het gebruik in de hal is het niet toegestaan om schoenen te gebruiken die ook op buitenlocaties zijn gedragen. Deze kunnen beschadigingen aanbrengen op de vloer.

 • Spelregelbewijs

Vanaf seizoen ’22-’23 dient iedere speler van 14 jaar en ouder in het bezit te zijn van een spelregelbewijs. Zo niet, dan is hij/zij niet speelgerechtigd en betekent dit een boete voor OBC.

 • Scheidsrechtercursus

Een scheidsrechtercursus is voor iedere speler van 14 jaar en ouder verplicht. Ook ouders zijn welkom om aan de scheidsrechtercursus deel te nemen.

 • Zaalwacht taken

Zo af en toe zijn er problemen bij het uitvoeren van de zaalwachttaken. Indien de zaalwachttaken niet uitgevoerd worden en er niet voor een vervanger wordt gezorgd (zelf voor zorgen, wordt er aan de betrokken persoon, tenzij er sprake is van overmacht, een boete en een wedstrijd schorsing opgelegd.

Dit seizoen zal hier beter op gelet worden.

 1. Vanuit het bestuur
 • OBC is een vereniging die draait op vrijwilligers die tegen een kleine vergoeding (waarvan vaak wordt afgezien of die (in)direct aan de club of team ten goede komt) proberen om het basketbal in Oss te regelen/organiseren.

Alle vrijwilligers hebben “normaal” werk wat betekent dat alles wat ze voor OBC doen “erbij” doen. Actie en reactie kan daarom soms wat langer duren. Heb je opmerkingen over ...... (vul zelf in), kom dan ook zelf met oplossingen of biedt je hulp aan hoe dit in goede banen te leiden.

 • Gezien de financiële situatie van OBC (zie punt 5) wil OBC op beperkte schaal investeren om de komende jaren basketbal in Oss te kunnen blijven spelen (geen zaken dus die afhankelijk zijn van de gemeente Oss).

Hierbij kan men denken aan: Nieuwe ballen, trainingsmaterialen (hesjes, pionnen, etc.), nieuwe scoreborden, enz.

Mocht je als trainer behoefte hebben aan bepaalde materialen, geef dit dan aan bij Jesper Coeleveld. Hij zal een inventarisatie/voorstel maken dat bij het volgende ALV besproken/bekrachtigd zal worden.

Bij de rondvraag worden o.a. de zoemer/ 24 sec klokken en de (re-usable) icepacks genoemd.

 1. Financieel overzicht seizoen ‘20-‘21 en voorlopige begroting ’21- ’22.

Penningmeester Harold Putters geeft een toelichting.

 • De penningmeester toont de balans en de winst-verlies rekening over het afgelopen boekjaar. Ivm de Covid pandemie is het verenigingsgedeelte van de contributie verlaagd. Deze lagere inkomsten zijn gecompenseerd door lagere kosten (o.a. lagere zaalhuur) en een hogere dan verwachtte opbrengst uit diverse eenmalige acties. Dit heeft een positief resultaat van € 2.546,-.opgeleverd.
 • Hierna wordt de begroting voor seizoen ’21-’22 getoond.
 • Het bestuur stelt voor om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserves. Gezien de goede financiële situatie vraagt het bestuur de aanwezigen, hoewel er rekening gehouden moet worden met mogelijke grote toekomstige uitgaven, na te denken over investerings mogelijkheden (zie ook onder punt 4).
 • De jaarrekening wordt goedgekeurd, en de vergadering stemt in met het voornemen om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.
 1. Vacatures bestuur, trainers en vrijwilligers
 • Er is altijd plaats voor leden of ouders aan jeugdleden om “iets” voor OBC te doen. Bij OBC geldt geen “verplichting” zoals bij veel andere clubs, maar elke bijdrage wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld. Denk hierbij aan:
  • Oud papier ophalen (iedere zaterdag van de maand)
  • Team manager diverse teams (opstellen van rijscheme e.d.).
  • Ondersteunen van de trainer tijdens de training.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de trainer of het bestuur.

 • Zoals ook al genoemd onder punt 3. zijn er diverse vacatures binnen het bestuur. We zijn met name op zoek naar iemand voor de positie van (Vice)- Voorzitter of een lid van de TC (voorkeur voor een trainer).
 • Een aantal jaar geleden heeft OBC ingezet op de groei van de jeugd en, ondanks de Covid pandemie, is de groei bij OBC onmiskenbaar. We hebben veel meer teams dan een aantal jaar geleden en er zijn nog veel openstaande inschrijvingen. Dit betekent wel dat we een tekort hebben aan trainers/coaches waardoor we niet iedereen die dat wil kunnen laten basketballen.

Dus, iedereen die enige ervaring heeft met basketbal en bereid is om de jeugdleden van OBC verder te helpen, geeft dit aan bij de TC. Zij kunne alle hulp gebruiken.

 1. Voorstellen vanuit de leden

Geen voorstellen vanuit de leden ontvangen.

 1. Activiteiten
 • Vrijdag 3 december Pieten training voor de U10 en U12. Enige discussie of de Pieten gekleurd of “geveegd”moeten zijn. Voor het laatste wordt gekozen (met keuze voor de voor de U10/12 waarschijnlijk onbekende pieten).
 • Oliebollen toernooi 17 dec (alle teams).
 • Voorjaar 2022 (plan)
  • Jeugdkamp (t/m U14)
  • Activiteit U16/18 (?)

Additionele ideeën zijn welkom.

 1. Rondvraag
  Roy: Heeft de E-mail uitnodiging voor het ALV gemist. Dat klopt. De uitnodiging heeft allen op de site gestaan. Deze zal voortaan tijdig (per Email) verzonden worden.

Roy: We hebben geen werkende 24 sec klokken. Kunnen deze aangeschaft worden?. Zal naar gekeken worden.

 1. Afscheid Diane.

Na vele jaren jaren in het bestuur te hebben gezeten en als wedstrijdsecretaris te hebben opgetreden voor OBC heeft Diane besloten op hiermee te stoppen. Het bestuur is Diane erkentelijk voor haar grote bijdrage in de afgelopen jaren en met enige attenties wordt afscheid van haar genomen.

 1. Sluiting
  De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit vooreen afsluitend drankje aan de bar. Hij bedankt iedereen voor hun aanwezigheid.